با هم به خورشید می‌رسیم

سطح‌بندی اعضای کلاب تخصصی تی‌بورس | مدل منظومه شمسی

سطح‌بندی کلاب
سطح‌بندی کلاب
سطح‌بندی کلاب
سطح‌بندی کلاب
سطح‌بندی کلاب
سطح‌بندی کلاب
سطح‌بندی کلاب
سطح‌بندی کلاب

شرایط عضویت و خدمات کلاب تخصصی تی‌بورس

اگر می‌خواهید در این منظومه به سمت خورشید حرکت کنید، اطلاعات زیر را لازم دارید

خدمات سطح پلوتو:

 • یک هدیه جذاب برای ورود شما به کلاب

شرایط استفاده از خدمات سطح پلوتو:

خدمات سطح نپتون:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس

شرایط استفاده از خدمات سطح نپتون:

 • برای ورود به سیاره نپتون و استفاده از خدمات این سطح باید کد بورسی خود را از کارگزاری تحت قرارداد ما دریافت کنید. دقت کنید که این کار حتما باید توسط نیروهای کلاب تخصصی تی‌بورس انجام شود.

خدمات سطح اورانوس:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس
 • برگزاری هفتگی کلابینار سهام داغ برای شناسایی بهترین موقعیت‌های خرید

شرایط استفاده از خدمات سطح اورانوس:

 • برای ورود به سیاره اورانوس و استفاده از خدمات این سطح، مجموع تراکنش‌های شما در بازه دو ماهه باید بین 20 تا 50 میلیون تومان در حساب کارگزاری باشد.

خدمات سطح زحل:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس
 • برگزاری هفتگی کلابینار سهام داغ برای شناسایی بهترین موقعیت‌های خرید
 • برگزاری ماهانه جلسات روانشناسی معامله‌گر برای تقویت ذهن معامله‌گران

شرایط استفاده از خدمات سطح زحل:

 • برای ورود به سیاره اورانوس و استفاده از خدمات این سطح، مجموع تراکنش‌های شما در بازه دو ماهه باید بین 50 تا 100 میلیون تومان در حساب کارگزاری باشد.
 •  

خدمات سطح مشتری:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس
 • برگزاری هفتگی کلابینار سهام داغ برای شناسایی بهترین موقعیت‌های خرید
 • برگزاری ماهانه جلسات روانشناسی معامله‌گر برای تقویت ذهن معامله‌گران
 • هر فصل یک دوره تخصصی و کاربردی با موضوع سرمایه‌گذاری برای اعضا در نظر گرفته شده است.

شرایط استفاده از خدمات سطح مشتری:

 • برای ورود به سیاره مشتری و استفاده از خدمات این سطح، مجموع تراکنش‌های شما در بازه دو ماهه باید بین 100 تا 200 میلیون تومان در حساب کارگزاری باشد.

خدمات سطح مریخ:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس
 • برگزاری هفتگی کلابینار سهام داغ برای شناسایی بهترین موقعیت‌های خرید
 • برگزاری ماهانه جلسات روانشناسی معامله‌گر برای تقویت ذهن معامله‌گران
 • هر فصل یک دوره تخصصی و کاربردی با موضوع سرمایه‌گذاری برای اعضا در نظر گرفته شده است.
 • استفاده رایگان از خدمات سامانه آپر 365 برای رصد بهتر رفتار سهام بازار بورس

شرایط استفاده از خدمات سطح مریخ:

 • برای ورود به سیاره مریخ و استفاده از خدمات این سطح، مجموع تراکنش‌های شما در بازه دو ماهه باید بین 200 تا 500 میلیون تومان در حساب کارگزاری باشد.
 •  

خدمات سطح زمین:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس
 • برگزاری هفتگی کلابینار سهام داغ برای شناسایی بهترین موقعیت‌های خرید
 • برگزاری ماهانه جلسات روانشناسی معامله‌گر برای تقویت ذهن معامله‌گران
 • هر فصل یک دوره تخصصی و کاربردی با موضوع سرمایه‌گذاری برای اعضا در نظر گرفته شده است.
 • استفاده رایگان از خدمات سامانه آپر 365 برای رصد بهتر رفتار سهام بازار بورس
 • بسته مشاوره کاهش ریسک سرمایه‌گذاری توسط منتور حرفه‌ای

شرایط استفاده از خدمات سطح زمین:

 • برای ورود به سیاره زمین و استفاده از خدمات این سطح، مجموع تراکنش‌های شما در بازه دو ماهه باید بین 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان در حساب کارگزاری باشد.

خدمات سطح زهره:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس
 • برگزاری هفتگی کلابینار سهام داغ برای شناسایی بهترین موقعیت‌های خرید
 • برگزاری ماهانه جلسات روانشناسی معامله‌گر برای تقویت ذهن معامله‌گران
 • هر فصل یک دوره تخصصی و کاربردی با موضوع سرمایه‌گذاری برای اعضا در نظر گرفته شده است.
 • استفاده رایگان از خدمات سامانه آپر 365 برای رصد بهتر رفتار سهام بازار بورس
 • بسته مشاوره کاهش ریسک سرمایه‌گذاری توسط منتور حرفه‌ای
 • استفاده رایگان از نرم‌افزار دایره طلایی سهام جهت تشخصی بهترین سهام بنیادی بازار بورس

شرایط استفاده از خدمات سطح زهره:

 • برای ورود به سیاره زهره و استفاده از خدمات این سطح، مجموع تراکنش‌های شما در بازه دو ماهه باید بین 1 تا 2 میلیارد تومان در حساب کارگزاری باشد.

خدمات سطح عطارد:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس
 • برگزاری هفتگی کلابینار سهام داغ برای شناسایی بهترین موقعیت‌های خرید
 • برگزاری ماهانه جلسات روانشناسی معامله‌گر برای تقویت ذهن معامله‌گران
 • هر فصل یک دوره تخصصی و کاربردی با موضوع سرمایه‌گذاری برای اعضا در نظر گرفته شده است.
 • استفاده رایگان از خدمات سامانه آپر 365 برای رصد بهتر رفتار سهام بازار بورس
 • بسته مشاوره کاهش ریسک سرمایه‌گذاری توسط منتور حرفه‌ای
 • استفاده رایگان از نرم‌افزار دایره طلایی سهام جهت تشخیص بهترین سهام بنیادی بازار بورس
 • اصلاح سبد سرمایه‌گذاری شما توسط معامله‌گران حرفه‌ای و تبیین نقشه راه برای ادامه مسیر سرمایه‌گذاری شما

شرایط استفاده از خدمات سطح عطارد:

 • برای ورود به سیاره عطارد و استفاده از خدمات این سطح، مجموع تراکنش‌های شما در بازه دو ماهه باید بین 2 تا 5 میلیارد تومان در حساب کارگزاری باشد.

خدمات سطح خورشید:

 • ماهانه یک کتاب صوتی کاربردی با موضوع بورس
 • برگزاری هفتگی کلابینار سهام داغ برای شناسایی بهترین موقعیت‌های خرید
 • برگزاری ماهانه جلسات روانشناسی معامله‌گر برای تقویت ذهن معامله‌گران
 • هر فصل یک دوره تخصصی و کاربردی با موضوع سرمایه‌گذاری برای اعضا در نظر گرفته شده است.
 • استفاده رایگان از خدمات سامانه آپر 365 برای رصد بهتر رفتار سهام بازار بورس
 • بسته مشاوره کاهش ریسک سرمایه‌گذاری توسط منتور حرفه‌ای
 • استفاده رایگان از نرم‌افزار دایره طلایی سهام جهت تشخصی بهترین سهام بنیادی بازار بورس
 • اصلاح سبد سرمایه‌گذاری شما توسط معامله‌گران حرفه‌ای و تبیین نقشه راه برای ادامه مسیر سرمایه‌گذاری شما
 • کوچینگ معامله‌گری برای تقویت خودکنترلی معامله‌گر توسط مسترکوچ‌های حرفه‌ای

شرایط استفاده از خدمات سطح خورشید:

 • برای ورود به سیاره خورشید و استفاده از خدمات این سطح، مجموع تراکنش‌های شما در بازه دو ماهه باید بیش از 5 میلیارد تومان در حساب کارگزاری باشد.

مدل سطح‌بندی خدمات کلاب تخصصی تی‌بورس از منظومه شمسی الهام گرفته است

به آسمان نگاه کن...